BABY WINKEL DE KORTE

Parasol buggy donkerblauw

Universele parasol, past op bijna elke buggy. Op twee punten te buigen.

€11,95
BABY WINKEL DE KORTE
BABY WINKEL DE KORTE

BABY WINKEL DE KORTE

Baby Winkel de Korte, sinds 1967, staat voor een babywinkel met produkten van goede kwaliteit voor een redelijke prijs. Naast een ruime keus in kraamkado's, baby-, peuter- en kinderkleding hebben we ook uitgebreide kennis op het gebied van kinderwagens, autostoelen, positiekleding en -lingerie en babyartikelen. Ons assortiment is gebaseerd op jarenlange ervaring en feedback van onze klanten. De winkel is overzichtelijk en de sfeer ongedwongen. Zoek u een persoonlijk kado, dan borduren wij namen of teksten op bijvoorbeeld badcapes, handdoeken en badjassen. Kijk voor voorbeelden of ideeën op www.pinterest.com/babydekorte. Niet alleen voor baby's, maar ook voor verjaardagen of jubilea. Het borduren van logo's behoort ook tot de mogelijkheden.

Onze algemene voorwaarden

My Image
BABY WINKEL DE KORTE Logo

Nieuwstraat 9
3441 EA Woerden
T: 0348413964 www.babywinkeldekorte.nl info@babywinkeldekorte.nl

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten. BABY WINKEL DE KORTE - KVK: 30088244 = BTW nummer: NL804160909B01 - Algemenevoorwaarden
sisow
ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden Baby Winkel de Korte v.o.f. versie 3-7-2014
Algemene Voorwaarden van Baby Winkel de Korte v.o.f., gevestigd Nieuwstraat 9,
3441 EA te Woerden, telefoonnummer 0348-413964, e-mail
info@babywinkeldekorte.nl.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30088244.
BTW-nummer NL804160909B01
1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Baby
Winkel de Korte
v.o.f. en op iedere tussen Baby Winkel de Korte v.o.f. en consument tot stand
gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en
opgenomen op de internetsite van Baby Winkel de Korte v.o.f.. Op verzoek zenden
wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-
en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Baby Winkel de Korte v.o.f. behoudt zich
het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van
de looptijd te wijzigen.
1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van derden niet door Baby Winkel de Korte v.o.f. erkend.
1.4. Baby Winkel de Korte v.o.f. garandeert dat het geleverde product beantwoordt
aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Baby Winkel de Korte
v.o.f.
bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is
overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen
levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer
leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan
wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1
maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3. Aan de leveringsplicht van Baby Winkel de Korte v.o.f. zal, behoudens
tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Baby Winkel de Korte v.o.f. geleverde
zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het
rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig
bewijs van het aanbod tot levering.
2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij
wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse
prijsverhogingen
doorvoert.
3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van
druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3. Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet
verkopen op Afstand
(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen
binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Uitzonderingen op het
1 van 5
Algemene Voorwaarden Baby Winkel de Korte v.o.f. versie 3-7-2014
herroepingsrecht vindt u in artikel 5.1 t/m 5.9 van onze Algemene Voorwaarden. De
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de
termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Baby
Winkel de Korte v.o.f.. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na
ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is
de koop een feit.
4.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en
de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te
kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.3. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de
zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de
afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan
behoudt Baby Winkel de Korte v.o.f. zicht het recht om waardevermindering te
rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Baby
Winkel de Korte v.o.f. binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending
danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs
expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor
terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige
aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de
afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de
ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde
zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere
verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer
gerestitueerd.
5. Het terugzenden van de geleverde zaken
Het terugzenden van de geleverde komt geheel voor rekening en risico van de
afnemer.
5.1. Het herroepingrecht geldt niet voor:
5.2. dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend
wanneer de
uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest
zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
5.3. goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen;
5.4. goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
bijvoorbeeld borduurwerk, maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter
hebben. Of u een artikel terug kunt sturen kunt u vinden onder de tab “Specificatie”
bij het kopje “terugsturen” bij het betreffende artikel in onze webshop.
5.5. produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen is
verstreken (bederf).
5.6. verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet
geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken,
bijvoorbeeld bad-
en onderkleding
5.7. verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is
verbroken
5.8. voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden, bijvoorbeeld
i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
5.9. de levering van losse kranten en tijdschriften
2 van 5
Algemene Voorwaarden Baby Winkel de Korte v.o.f. versie 3-7-2014
6. Gegevensbeheer en privacy
6.1. Indien u een bestelling plaatst bij Baby Winkel de Korte v.o.f., dan worden uw
gegevens
opgenomen in het klantenbestand van Baby Winkel de Korte v.o.f.. Baby Winkel de
Korte v.o.f. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet
verstrekken aan derden.
6.2. Baby Winkel de Korte v.o.f. respecteert de privacy van de gebruikers van de
internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw
persoonlijke gegevens.
6.3. Baby Winkel de Korte v.o.f. maakt in sommige gevallen gebruik van een
mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
7. Garantie, conformiteit en klachten
7.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden
regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van
een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens
de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op
afstand.
7.3. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is,
dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Baby Winkel de
Korte v.o.f.) deze gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek
schriftelijk te melden aan Baby Winkel de Korte v.o.f.. Terugzending van de zaken
dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop
na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel
vervallen.
7.4. Indien klachten van de afnemer door Baby Winkel de Korte v.o.f. gegrond
worden bevonden, zal Baby Winkel de Korte v.o.f. de geleverde zaken naar keuze
van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid
van Baby Winkel de Korte v.o.f. bij schade is beperkt tot ten hoogste het
factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Baby Winkel de
Korte v.o.f. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5. Bij Baby Winkel de Korte ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, stuurt Baby Winkel de Korte binnen
de termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.6. Baby Winkel de Korte v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend
personeel.
7.7. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Baby Winkel
de Korte v.o.f. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft
gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C)
de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Baby Winkel
de Korte v.o.f. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
3 van 5
Algemene Voorwaarden Baby Winkel de Korte v.o.f. versie 3-7-2014
8. Aanbiedingen
8.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Baby
Winkel de
Korte v.o.f. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen
na
ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Baby Winkel de Korte v.o.f. slechts nadat
deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4. Aanbiedingen van Baby Winkel de Korte v.o.f. gelden niet automatisch ook
voor
nabestellingen.
8.5. Baby Winkel de Korte v.o.f. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden
indien de
afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel
daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien
schriftelijk
overeengekomen.
9. Overeenkomst
9.1. Een overeenkomst tussen Baby Winkel de Korte v.o.f. en een klant komt tot
stand nadat een
bestelling opdracht door Baby Winkel de Korte v.o.f. op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2. Baby Winkel de Korte v.o.f. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van
redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de
voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
10. Afbeeldingen en specificaties
10.1.
Alleafbeeldingen;foto’s,tekeningenetc.;o.a.gegevensbetreffendegewichten,afmeting
en,
kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Baby Winkel de
Korte v.o.f. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11. Overmacht
11.1.
BabyWinkeldeKortev.o.f.isnietaansprakelijk,indienenvoorzoverhaarverbintenissen
niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2.
Onderovermachtwordtverstaanelkevreemdeoorzaak,alsmedeelkeomstandigheid,wel
ke
in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of
wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de
elektriciteit, storingen in e- mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,
overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Baby Winkel de Korte v.o.f. alsmede van hulppersonen,
ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk
als overmacht.
11.3. BabyWinkeldeKortev.o.f.behoudtzichinhetgevalvanovermachthetrechtvoorhaar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Baby Winkel
de Korte v.o.f. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4. IndienBabyWinkeldeKortev.o.f.bijhetintredenvandeovermachtalgedeeltelijkaan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde
c.q. leverbare deel geen zelfstandige
4 van 5
Algemene Voorwaarden Baby Winkel de Korte v.o.f. versie 3-7-2014 waarde heeft.
12. Aansprakelijkheid
12.1.
BabyWinkeldeKortev.o.f.isnietaansprakelijkvoorschadeontstaanaanvoertuigenof
andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor
het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
13. Eigendomsvoorbehoud
13.1.
EigendomvanalledoorBabyWinkeldeKortev.o.f.aandeafnemerverkochteengeleverde
zaken blijft bij Baby Winkel de Korte v.o.f. zolang de afnemer de vorderingen van
Baby Winkel de Korte v.o.f. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere
gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte
of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog
niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Baby Winkel de Korte
v.o.f. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en
kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2. DedoorBabyWinkeldeKortev.o.f.geleverdezakenwelkeonderhet
eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.
13.3. Deafnemerisnietbevoegddeonderheteigendomsvoorbehoudvallendezakente
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4.
DeafnemergeeftreedsnuonvoorwaardelijkenonherroepelijktoestemmingaanBaby
Winkel de Korte v.o.f. of een door Baby Winkel de Korte v.o.f. aan te stellen derde
om, in alle gevallen waarin Baby Winkel de Korte v.o.f. haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen
bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5.
Indienderdenbeslagleggenopdeondereigendomsvoorbehoudgeleverdezakendanwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Baby Winkel
de Korte v.o.f. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
13.6.
Deafnemerverplichtzichdeondereigendomsvoorbehoudgeleverdezakenteverzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan
Baby Winkel de Korte v.o.f..
14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1. OpalleovereenkomstenishetNederlandsrechtvantoepassing.
14.2.
Vangeschillen,voortvloeiendeuiteenovereenkomsttussenBabyWinkeldeKortev.o.f.en
koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde
rechter binnen het arrondissement Midden-Nederland te Urecht kennis, tenzij Baby
Winkel de Korte v.o.f. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde
rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van
die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
5 van 5